Zichttermijn / herroepingsrecht

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW),
heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 30 werkdagen zonder
opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 30 werkdagen
na ontvangst schriftelijk melding te maken bij La Vie en Vert/OKBio. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 30 dagen na
ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken
en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het
product binnen 30 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een
bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief
accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt,
bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt La Vie en Vert/OKBio zich het recht om waardevermindering te rekenen.
Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt La Vie en Vert/OKBio binnen 30 dagen na goede ontvangst van de
retourzending danwel 30 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de
retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige
aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.
Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde
zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering
worden nimmer gerestitueerd.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Download formulier retourneren