Privacy Statement

 

OKBio / La Vie en Vert, gevestigd aan Korte Geere, 7 4331 LE Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.lavieenvert.nl Korte Geere, 7 4331 LE Middelburg +31 0640177065

Timothy Baetens is de Functionaris Gegevensbescherming van OKBio / La Vie en Vert. Hij/zij is te bereiken via [email protected]

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

OKBio / La Vie en Vert verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–        Voor- en achternaam

–        Geslacht

–        Geboortedatum

–        Geboorteplaats

–        Adresgegevens

–        Telefoonnummer

–        E-mailadres

–        IP-adres

–        Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

–        Locatiegegevens

–        Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

OKBio / La Vie en Vert verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–        Het afhandelen van uw betaling

–        Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

–        U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

–        U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

–        U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

–        Om goederen en diensten bij u af te leveren

–        OKBio / La Vie en Vert analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

OKBio / La Vie en Vert neemt GEEN besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OKBio / La Vie en Vert) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

OKBio / La Vie en Vert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 3 jaar voor de door ons verzamede gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

OKBio / La Vie en Vert verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OKBio / La Vie en Vert gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. OKBio / La Vie en Vert zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. OKBio / La Vie en Vert wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de

Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OKBio / La Vie en Vert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

 

 

Disclaimer voor okbio.eu

Timothy Baetens (Kamer van Koophandel: 61104833), hierna te noemen T. Baetens, verleent u hierbij

toegang tot okbio.eu (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

  1. Baetens behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te

verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

  1. T. Baetens spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of

aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling

van T. Baetens.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van

kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen

met T. Baetens.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan T.

Baetens nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij T. Baetens en haar

licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke

toestemming van T. Baetens, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend

recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overige

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.